Regler och VillkorMaj 29 , 2020

OMFATTNING OCH ACCEPTANS

Villkoren nedan utgör det juridiskt bindande avtalet mellan dig och oss när det gäller ditt användande av våra tjänster och hemsidan https://svenska-casino-recensioner.com (”Hemsidan” eller ”Tjänsterna”). Därför är det viktigt att du tar dig tid att läsa igenom dem noga. Genom att besöka, ansluta till, få tillgång till eller använda Hemsidan godkänner du att du har läst och förstått följande Villkor, inklusive villkoren i vår Integritetspolicy, och samtycker till att följa dem och alla tillämpliga lagar och regler gällande din användning av Hemsidan samt samtycker till att dessa Villkor utgör ett bindande och verkställbart juridiskt kontrakt mellan oss, https://svenska-casino-recensioner.com, och dig.  

Om du inte godkänner dessa villkor, var då vänlig att varken besöka eller använda hemsidan eller dess tjänster på något sätt. Du måste vara över 18 år gammal för att använda denna hemsida.

Vänligen läs igenom noga: innehållet, hemsidan, dess tjänster och allt som har med dessa att göra tillhandahålls ”i befintligt skick”. Vi kommer inte att ta något som helst ansvar för skada eller förlust som drabbat dig eller någon annan som resultat av eller i samband med din användning av hemsidan och dess tjänster. Din användning av hemsidan och dess tjänster sker helt på egen risk. Alla rättigheter till innehållet som finns tillgängligt på eller via hemsidan och dess tjänster tillhör oss. Vi uppmuntrar inte till, varken uttryckligen eller underförstått, och inte heller tar vi på något sätt ansvar för, beslut eller handlingar som tas utifrån innehållet som finns på sidan, och vi tar heller inget ansvar för eventuell förlust eller skada som uppkommer som resultat av eller i samband med sådana handlingar och innehåll.

ANVÄNDNING AV HEMSIDAN OCH DESS TJÄNSTER 

Hemsidan och Innehållet är endast till för din personliga och icke-kommersiella användning; b) Du godkänner att endast använda Hemsidan på det sätt som beskrivs i dessa Villkor, och enligt tillämpliga lagar och förordningar. Du är ansvarig för eventuella kommentarer och inlägg som du skickar till Hemsidan (”Användargenererat innehåll”). Du är också ansvarig för eventuella handlingar som bryter mot eller rimligen kan anses bryta mot dessa Villkor, och du kan hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer av ett sådant brott. Du får inte använda Hemsidan på ett sätt som kan störa andra användare eller andra personers användning av Hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att undersöka eventuella brott eller misstänkta brott mot dessa Villkor och att rapportera eventuella brott eller misstänkta brott mot dessa Villkor till brottsbekämpande myndigheter. c) Vi kan hindra dig från att använda Hemsidan om vi upptäcker handlingar som bryter mot eller som rimligen kan anses bryta mot dessa Villkor. Vi kan också begränsa din användning av hemsidan av vilken annan anledning som helst, samt har rätten att avbryta din användning av Hemsidan efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera att publicera, visa eller överföra Innehåll som skickas till eller publiceras på Hemsidan (inklusive Användargenererat innehåll), och kommer inte ta ansvar för om vi misslyckas med att förvara eller spara sådant innehåll. e) Du bör noggrant läsa igenom spel-/casinooperatörernas Villkor och Integritetspolicy för deras hemsidor för att verifiera att du tillåts använda deras tjänster, och följa de tillämpliga kraven och restriktionerna (t.ex. är invånare i en del länder förbjudna att använda sådana operatörers hemsidor).

UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD INFORMATION

Du får inte publicera eller skicka patentskyddad information (detta gäller även det Användargenererade innehållet) som tillhör annan part och som är skyddad av upphovsrätt- och varumärkeslagar. Vi kommer att agera på varje anmälan vi får gällande intrång i upphovsrätt eller varumärkesrätt hos tredje part genom att undersöka anmälan och ta bort det påstådda innehållet som bryter mot lagen om vi anser att ett intrång i upphovsrätten eller varumärkesrätten har skett.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Hemsidan kommer att innehålla länkar till hemsidor som drivs av tredje part (”Tredjepartshemsidor”) samt recensioner och kommentarer på Tredjepartshemsidor. Sådana länkar kan läggas upp av dig, oss, andra användare, Google AdSense eller andra parter. Vi har ingen kontroll över några Tredjepartshemsidor som kan länkas från Hemsidan. Vi tar inte heller ansvar för eventuella förluster eller skador som kan drabba dig när du besöker Tredjepartshemsidor som kan länkas från Hemsidan. Vi kan få provision genom affiliateprogram som drivs av Tredjepartshemsidor. Vårt medlemskap i affiliateprogram som drivs av Tredjepartsnehemsidor innebär inte att vi rekommenderar dessa Tredjepartshemsidor.

HUR VI BETYGSÄTTER

Betygsättningen och recensionerna som finns på Hemsidan, inklusive Innehållet som definierats ovan, är en kombination av användarnas upplevelser, rekommendationer, åsikter, betyg och kommentarer samt våra egna betygsalgoritmer. För att kunna ge dig denna information gratis kan vi generera reklamintäkter från tjänsteleverantörer som visas på Hemsidan, inklusive de tjänsteleverantörer som betygsätts och presenteras i våra jämförelsemätningar. Vi avsäger oss härmed garantier och rättigheter när det gäller säljbarheten, lämpligheten, ofullständigheten, tillämpligheten eller relevansen av denna information. Vi gör vårt bästa för att hålla informationen korrekt och uppdaterad. Hemsidan och tjänsterna som kan nås på eller via denna Hemsida tillhandahålls ”i befintligt skick” och din användning av eller förtroende för informationen på denna hemsida och onlinetjänsterna är helt ditt eget ansvar och på egen risk.

GARANTIBESKRIVNING

Vi avstår uttryckligen från alla garantier gällande hemsidan, oavsett om de är uttalade eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till de underförstådda garantierna och villkoren när det gäller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och att det inte föreligger något intrång. Hemsidan, innehållet och betygen erbjuds ”i befintligt skick” och du bör använda hemsidan helt på egen risk. Du tar själv ansvar för eventuell skada på din/dina datorer som kan orsakas som resultat av din användning av hemsidan. Vi garanterar inte att hemsidan kommer att finnas tillgänglig kontinuerligt. Vi garanterar inte heller att innehållet och informationen på hemsidan är korrekt, pålitlig eller sann. Vi garanterar inte heller att vi kommer att rätta eventuella fel, defekter eller försummelser på hemsidan. Vi garanterar inte att recensionerna av Tredjepartshemsidor är korrekta. Våra recensioner av Tredjepartshemsidor är baserade på vår erfarenhet av dessa Tredjepartshemsidor, åsikter från andra parter och andra efterforskningar vi eventuellt har gjort. Vi garanterar inte att du kommer att anse att några av Tredjepartshemsidorna är tillfredsställande eller ger sådana resultat som du kanske söker efter hos dessa Tredjepartshemsidor.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Du förstår och godkänner uttryckligen att vi inte kommer att ta något ansvar för eventuella skador eller immateriella förluster, oavsett om de är direkta-, indirekta-, tillfälliga- eller speciella skador eller följdskador eller förlorad inkomst, jobb eller konsultarrangemang som du kan drabbas av som resultat av ditt användande av hemsidan eller någon tredjepartshemsida som kan vara länkad till eller från hemsidan. Denna ansvarsbegränsning kommer inte att modifieras, även om vi informeras om eller görs uppmärksamma på möjligheten att sådana skador eller förluster har uppkommit.

SKADEERSÄTTNING

Du godkänner att hålla Oss skadeslösa från eventuella tredjepartskrav som kan uppkomma från eller vara relaterade till Ditt användande av Hemsidan, inklusive eventuella skyldigheter eller kostnader som kan uppstå utifrån krav, förluster, skador (faktiska och följdskador) stämningar, domar, rättegångskostnader och advokatkostnader av alla slag.

INNEHÅLLSPOLICY

Du godkänner att Hemsidan endast är avsedd för underhållnig, och kan bestå av Innehåll som du anser vara stötande eller motbjudande, och att du använder Hemsidan helt på egen risk. Vi gör vårt bästa för att aktivt övervaka Hemsidan och allt Innehåll (inklusive Användargenererat innehåll) som du skickar till eller ser på Hemsidan. Vi tar inget ansvar för något av det ovannämnda. Det är ditt ansvar att granska det innehåll som du skickar till Hemsidan. Vi ställer oss inte bakom något innehåll som skickas till Hemsidan. Du representerar innehållet och garanterar att du har alla rättigheter och befogenheter som krävs för att skicka ditt innehåll till Hemsidan. Däremot förbehåller vi oss rätten att granska och/eller ta bort eventuellt Användargenererat innehåll som skickas till Hemsidan av Dig eller andra användare som innehåller eller refererar till (1) pornografi eller obscent innehåll, (2) pedofili, incest eller tidelag; (3) hot om våld; (4) hatfulla referenser till ras, etnisk grupp, religion, funktionsindrade personer, kön, ålder eller sexuell läggning; (5) bryter mot någon annans upphovsrätt, varumärkesskydd eller äganderätt; (6) andra personers privata eller konfidentiella information och (7) spam, marknadsföring av andra tjänster eller produkter, skadlig programvarukod (såsom virus eller sabotageprogram).

ÖVRIGT

Eventuella sektioner eller bestämmelser i dessa Villkor som upptäcks vara olagliga, felaktiga eller ogenomförbara skall exkluderas från Villkoren och anses irrelevanta på grund av illegaliteten, felaktigheten eller avsaknaden av juridisk giltighet och ersättas med en paragraf eller bestämmelse som är så lik den olagliga eller felaktiga paragrafen som möjligt, i enlighet med allmän praxis inom detta område. De kvarstående bestämmelserna skall inte påverkas och skall fortsätta vara giltiga trots de olagliga, felaktiga eller ogenomförbara paragraferna eller bestämmelserna. Utöver ovanstående sektioner frånsäger vi oss eventuella garantier och skall därmed hållas skadeslösa från alla krav som uppkommer utifrån ovan punkter, samt andra problem som kanske inte förutses i detta dokument.

TVISTELÖSNING

Varken Vi eller Du kommer att delta i någon kollektiv talan eller något skiljeförfarande gällande några krav som uppkommit genom detta avtal. Du samtycker också till att inte delta i krav som uppkommit med någon privat advokat eller genom något annat rättsligt förfarande där någon av parterna agerar som representant, eller konsoliderade krav som involverar någon annan persons krav, i det fall vi är en part i förfarandet. Denna tvistlösningsbestämmelse styrs av lagen om federal skiljedom. Domslutet som meddelas av skiljedomaren kan tas upp i valfri behörig domstol. Oavsett eventuella andra bestämmelser enligt gällande lag kommer skiljedomaren inte ha befogenheten att tilldöma skadestånd, kompensation eller domar som strider mot dessa Villkor. Du måste inkludera ditt namn och din bostadsadress, och ett tydligt uttalande att du vill avstå från detta skiljeförfarande. Om förbudet mot kollektiv talan och andra krav som uppkommit på uppdrag av tredje part som beskrivs ovan upptäcks vara ogenomförbart kommer all föregående text i denna Tvistelösning anses vara ogiltig. Denna tvistelösning kommer att fortsätta gälla efter att du avslutat din relation till Oss. Dessa Villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan hänsyn till lagvalsregler, Och kommer inte att styras av förenta staternas konventioner gällande kontrakt för internationell handel med varor, om tillämpliga. Vid talan gällande skiljeförfarandet i dessa Villkor eller om du väljer bort avtalet om skiljedom, bekräftar du att du kommer att lösa eventuella tvister med Oss exklusivt i domstolar belägna i Stockholm, Sverige, och underkaste dig den personliga jurisdiktionen vid domstolarna belägna i Stockholm för att processa om alla sådana krav. Alla anledningar till ditt agerande som är relaterade till tjänsten är begränsade till ett (1) år från den uppkomna incidenten, och kommer sedan anses preskriberade. Att Vi inte genomdriver våra eventuella rättigheter gentemot Dig i händelse av brott mot Villkoren skall inte anses vara en dispensklausul för dessa rättigheter i händelse av framtida brott mot dessa Villkor.

TILLGÄNGLIGHET

Hemsidans tillgänglighet och funktionalitet påverkas av flera olika faktorer, såsom kommunikationsnätverk. Vi garanterar inte att någon del av Hemsidan kommer att fungera eller finnas tillgänglig hela tiden utan avbrott eller störningar, eller att den kommer att vara felfri.

ÄNDRINGAR PÅ SIDAN

Vi förbehåller oss rätten att modifiera, rätta, ändra, förbättra, göra andra ändringar av eller temporärt eller permanent dra tillbaka Innehållet, Hemsidan eller Tjänsterna när som helst utan förvarning. Dessutom bekräftar du härmed att Innehållet eller funktionerna som inkluderas eller tillandahålls på Hemsidan eller via Tjänsterna kan ändras, utökas när det gäller funktionalitet, innehåll eller form eller tas bort när som helst utan förvarning till dig eller någon tredje part. Du samtycker till att vi varken är eller kommer att hållas ansvariga.

MODIFIKATIONER

Villkoren och denna Integritetspolicy skall styra användningen av Hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst, så vänligen besök denna sida ofta. Vi kan ändra dessa Villkor när som helst efter eget gottfinnande, genom att publicera den ändrade versionen på Hemsidan i fråga, eller genom att få ditt samtycke till ändringar som kan krävas enligt gällande lagar. Alla ändringar i denna Integritetspolicy gäller från och med det angivna datumet efter texten ”Senast reviserad” och din fortsatta använding av hemsidan kommer innebära att du accepterar, och bekräftar att du är bunden av, dessa ändringar.

MINDERÅRIGA

För att använda Hemsidan och Tjänsterna måste du vara över tretton (13) år gammal, och på några Hemsidor till och med över arton (18) år gammal. Vi insamlar medvetet ingen information från barn som är under tretton (13) år gamla och vill heller inte göra det. Vi förbehåller oss rätten att efterfråga åldersbevis när som helst för att verifiera att minderåriga som är under tretton (13) år gamla inte använder Hemsidan eller Programmet.

PRENUMERERA PÅ VÅRA NYHETER!
Copyright @ Alla rättigheter reserverade
Copyright @ Alla rättigheter reserverade